กลุ่มประกันสุขภาพ (2551)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2561>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
ข้อมูลน่าสนใจเก่า 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรุ่น 2

 26 กันยายน 2551 เขต4-5 ที่จะส่งข้อมูลบริการ(12แฟ้ม)สามารถเข้าระบบได้แล้วด้วยชื่อผู้ใช้  hตามด้วยรหัสหน่วยงาน  วิธีใช้

18  กันยายน 2551 งดการเปลี่ยนรุ่นเพื่อเข้าประชุม  "ครงการประชุมเตรียมความพร้อมการปรับผังบัญชีภาคสุขภาพสำหรับหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2552"

 ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 12 แฟ้มก่อนส่งโดยคุณณรงค์ศักดิ์ สอนดา ได้ที่นี่ http://hig.cfo.in.th/Default.aspx?tabid=175&language=th-TH

  ใบสำรองการจองห้องพัก โรงแรมบางกอกพาเลส

   รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรุ่น  1 

      17 กันยายน 2551   หนังสือขอเชิญประชุม "โครงการประชุมเตรียมความพร้อมการปรับผังบัญชีภาคสุขภาพสำหรับหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2552"

 

16  กันยายน 2551  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมชี้แจง เรื่องผังบัญชีภาคสุขภาพปี  2552  รุ่นที่ 1  (เขต 1 -9)    ระหว่างวันที่  22- 24  กันยายน  2551  จากเดิมโรงแรมบางกอกพาเลซ เป็น โรงแรมรอยัลริเวอร์   และสามารถดาวน์โหลด  แบบฟอร์มการจองห้องพัก โปรดติดต่อสำรองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง  ก่อนวันที่   21  กันยายน 2551    แผนที่โรงแรมรอยัลริเวอร์   

รุ่นที่  2 (เขต 10-19)  ระหว่างวันที่ 1-3  ตุลาคม 2551 สถานจัดประชุมชี้แจงเรื่องผังบัญชีภาคสุขภาพ ปี 2552  โรงแรมบางกอกพาเลซ    แผนที่โรงแรมบางกอกพาเลซ  ,แผนที่โรงแรมบางกอกพาเลซ 

ขอให้ สสจ.ทุกแห่งรวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างภาคสุขภาพของสสจ./รพศ./รพท./รพช. ในจังหวัดของท่าน หน่วยงานละ 1  ท่านเท่านั้น   เพื่อเข้าร่วมประชุม ชี้แจง    เรื่องผังบัญชีภาคสุขภาพ ปี 2552 และวิธีการบันทึกบัญชี   โดยสามารถดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  ตอบกลับภายในวัน 15  กันยายน  2551    หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 02 5902416   02 5901575

 13 มิ.ย. 2551 หน่วยงานใดที่ลูกข่ายส่งข้อมูลเองและมีความประสงค์ ที่จะแยกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อไม่ให้ลูกข่ายลบข้อมูลแม่ข่ายได้ กรุณาแจ้งความจำนงค์ โดยทำหนังสือ แจ้งหลักฐานดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล ผู้ใช้งานใหม่

2. จังหวัด หน่วยงาน  เบอร์โทร

3. email ถ้ามี

4. ให้แจ้งว่าสามารถส่งงบได้เป็น

    4.1 แม่ข่าย อย่างเดียว

    4.2 ลูกข่าย อย่างเดียว

หน่วยงานทั่วไปที่ส่งงบแม่ข่ายและลูกข่ายเอง ทำงานปกติไม่จำเป็นต้องแจ้งอะไรทำงานได้เป็นปกติทุกอย่าง

ส่งหลักฐาน ทาง Fax ได้ที่เบอร์ 02-5901798

ประกาศด่วน    ขอให้ทุกหน่วยบริการส่งงบทดลองเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรเงินช่วยเหลือCF 

                      ด้วยขณะนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดทำข้อเสนอเพื่อขอจัดสรรเงิน CF ให้กับหน่วยบริการ 

จึงขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูลงบทดลองของเดือน มีนาคม 2551 รีบดำเนินการจัดส่งงบทดลอง (ลูกข่าย-แม่ข่าย) 

ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551      

PowerPoint การประชุมวันที่17 เมษายน 2551 ณ.ริชมอนด์

 27 มี.ค. 2551       ประกาศการจัดเงินรางวัลให้หน่วยบริการที่งบทดลองมีคุณภาพ      
       เนื่องจากในปีงบประมาณ 2551  สปสช. ได้มีการกันเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับเป็นรางวัลให้กับหน่วยบริการที่งบการเงินมีคุณภาพ  
ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพให้ยึดตาม  แนวทางการกำหนดคะแนนคุณภาพข้อมูลทางบัญชี   ที่ปรากฎใน เว็บไซด์ของ สพค.
(ครบถ้วน ความทันเวลา ความถูกต้อง) หลักเกณฑ์การให้คะแนน จะยึดตามผลงานที่ท่านได้ส่งงบทดลองแต่ละเดือน 
(ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป) แล้วนำมาสรุปเป็นรายไตรมาส
            การคำนวณคะแนนในไตรมาส เป็นดังนี้
                    ไตรมาส 1 - 2  ในวันที่ 30 เมษายน 2551
                    ไตรมาส   3      ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
                    ไตรมาส   4      ในวันที่  25 พฤศจิกายน 2551
ผลงานที่ท่านส่งจะนำมาคำนวณเป็นรางวัล  จัดสรรให้กับหน่วยบริการโดยตรง
                                                                ฝ่ายการเงินและบัญชี       กลุ่มประกันสุขภาพ 

11 มี.ค. 2551 สำหรับผู้ที่ต้องการได้คู่มือดัชนี และค่ามาตราฐานสามารถ(แก้ไขครับ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 20 ก.พ. 2551 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

    ท่านสามารถส่งแบบสอบถามมายังกลุ่มประักันสุขภาพ ได้ 3 วิธีดังนี้

 1. พิมพ์แบบสอบถามแล้วส่งมาทางโทรสารที่หมายเลข 02-590-1568 ,02-590-1798
 2. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามขั้นตอนดังนี้
 • Download แบบสอบถาม
 • กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
 • บันทึกแบบสอบถาม
 • ส่งไปที่ hig@health3.moph.go.th

    3. ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
       กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
       ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    หมายเหตุ ตอบตามความเป็นจริงเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป

20 ก.พ. 2551 ประกาศ
    ประกาศเพื่อทำความเข้าใจ หน่วยงานที่ส่งข้อมูลแล้วขึ้น แจ้งงบดุล ตรวจสอบไม่ได้ มี 2 สาเหตุดังนี้

 1. ได้เพิ่มข้อมูลในบัญชี เข้าไปใหม่ เช่น เดือนตุลาคม - ธันวาคม ส่งข้อมูล 250 รายการ ต่อมาในเดือนมกราคม ส่งข้อมูลมาเป็น 251 รายการ หน้าเว็บจะแจ้งเตือนให้ทราบและในเดือนต่อไป ที่มีการส่งข้อมูล ที่มี 251 รายการต่อมา ก็จะหายเป็นปกติ
 2. การส่งที่เราได้มีการให้ส่งได้ 2 แบบ คือการส่งพันยอด และการส่งเป็นรายเดือน ถ้ามีการส่งมาเป็นแบบพันยอดมาก่อนหน้า จนเดือนปัจจุบันเกิดเปลี่ยนแบบเป็นส่งรายเดือนก็จะขึ้นเตือนเช่นเดียวกัน

        แต่ในกรณีหลังนี้ควรแก้ไขให้เรียบร้อยเพราะการส่งข้อมูลต้องส่งเป็นแบบเดี่ยวกันตลอดทั้งปี

19 ก.พ. 2551

    รบกวนหัวหน้างานประกัน ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อหัวหน้างานประกัน นำไปตรวจสอบรายชื่อ และข้อมูลเพื่อ แก้ไขให้ถูกต้อง และที่ยังไม่มีรูปรบกวนช่วยส่งมาเพิ่มเติม เพื่อจะทำ ทำเนียบหัวหน้างานประกันให้ครับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  ตรวจสอบ ส่งข้อมูลและรูปเพิ่มเติมที่ rungsunw@hotmail.com

สามารถ ดาวน์โหลดภาพ ได้ที่ การประชุม  และ กิจกรรม

14 ก.พ. 2551

   เอกสารการประชุมหัวหน้างานประกัน ณ. ทะเลหมอก ปราจีนบุรี

       ส่วนไฟล์ CD ของคุณหมอขวัญประชามีขนาดใหญ่มากไม่สามารถนำขึ้นได้ จะหาวิธีและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

30 มกราคม 2551

 •   ผู้ที่ต้องการต้องการฟอร์ม Execl ที่คุณหมอนิพนธ์ ทำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นช่องขาว ๆ และช่องรายเดือนที่เขียนให้กรอกเอง โดยช่องที่รายจ่ายต้องใส่เครื่องหมายลบด้านหน้าตัวเลข  ดาว์นโหลดที่นี่

29  มกราคม 2551

 •   ขอให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเดิมที่ยังผิดพลาดจนเป็นปัจจุบัน(ยอดยกมา จนถึง มกราคม) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ระบบจะปรับเวลาส่งให้ทุกหน่วยงานเป็นทันเวลาทั้งหมด

25 มกราคม 2551

 •   ประกาศเพื่อทราบ หน่วยงานที่ลบข้อมูลต้นงวดออก ข้อมูลที่ส่งแล้วเช่น งวดตุลาคม งวดพฤศจิกายน งวดธันวาคม ข้อมูลจะหายหมด ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลต้นงวดให้เรียบร้อยก่อน

24 มกราคม 2551

 •   ประกาศเพื่อทราบ หน่วยงานที่นำโปรแกรม GL สามารถนำข้อมูลที่ส่งออกมาเป็น Excel ส่งเข้าหน้าเว็บได้เลยไม่ต้องไปผ่านโปรแกรม CodeConvertion แล้ว

14 มกราคม 2551

 • แนวทางปฏิบัติการส่งงบทดลองตามผังบัญชีภาคสุขภาพ ประจำปี 2551  หนังสือ>>>
 • คู่มือสำหรับคณะกรรมการการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ปีงบประมาณ 2551  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและการจัดการข้อมุลด้านการเงินการคลังที่มีคุณภาพ   หนังสือ>>>    คู่มือสำหรับคณะกรรมการ.pdf

9 ม.ค.2551

 • หน่วยงานใดที่ไม่มีลูกข่าย (สอ.) กรุณาแจ้ง ได้ที่ lucky@srbr.in.th โดยมีรายละเอียดคือ เขต จังหวัด ชื่อหน่วยงาน

25 ธ.ค. 2550

 • ขอให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลไตรมาสแรก ( ยอดยกมา , ต.ค. ,พ.ย. ,ธ.ค. ) ภายในวันที่ 20 ม.ค. 2551 เพื่อจะปรับระบบ วันที่ส่งให้เป็นปัจจุบันและจะเริ่มเก็บข้อมูลการส่งงบทดลองและตรวจสอบตั้งแต่ไตรมาสที่สองเป็นต้นไป
 • ยอดยกมาหลายหน่วยงานมีการปรับปรุง จึงแนะนำให้ลบและส่งข้อมูลจากโปรแกรมของท่าน มาทั้ง 4 งวดจะได้งบที่สัมพันธ์กัน

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปฐานข้อมูลเดิมปี ๒๕๕๐ เพื่อแก้ไข เข้าไปได้ที่   http: HfoOld.cfo.in.th

 • เมื่อข้อมูลฐานเดิมนิ่งแล้วผมจะนำเข้ามาผนวกกันอีกครั้ง วันที่ ๑๕ ธ.ค.๒๕๕๐

1 ธ.ค. 2550

ส่งข้อมูลได้แล้วครับ   ส่งให้เป็นปัจจุบันได้ครับ

เงื่อนไขการส่งงบทดลองของปีงบประมาณ 2551

 • ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลยอดยกมา ณ 30 กันยายน ว่าถูกต้องหรือไม่ ที่เมนู นำเข้า/ตรวจสอบข้อมูล > ข้อมูลต้นงวด >  ส่งงบยอดยกมา  จะมียอดยกมาที่ระบบคำนวณให้จากข้อมูล 30 ก.ย. 2550  ถ้าถูกต้องแล้วก็ผ่านไป  ถ้าไม่ถูกต้องสามารถ ลบแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ได้ เพราะถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบข้อมูลเดือนต่อ ๆ ไป คือ ทางระบบจะใช้ข้อมูลยอดยกมาในการคำนวณ เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบให้ถูกต้องด้วย
 • การส่งข้อมูลงบทดลองในเดือนต่อๆมา มี 2 แบบ คือ
  • หน่วยงานสามารถส่งแบบเดิมได้ คือ ส่งข้อมูลภายใน 1 เดือน เช่น ส่งข้อมูลเดือน ต.ค. ก็ให้เลือกช่วงข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึง 31 ต.ค. หรือส่งข้อมูล พ.ย. ให้เลือกช่วงข้อมูลตั้งแต่ 1 พ.ย. ถึง 30 พ.ย. หน่วยงานใดที่ส่งวิธีนี้ จำเป็นต้องระวังความไม่สัมพันธ์ของข้อมูลด้วยเพราะระบบจะทำการคำนวณ หายอดยกมาให้ ถ้าคำนวณแล้วไม่ตรง ก็จะติดความไม่สัมพันธ์ของข้อมูล การคำนวน กระแสเงินสด หรือ อัตราส่วนการเงินบางตัวที่คำนวณเป็นวันอาจผิดได้
  • ส่งงบทดลองแบบรวมตั้งแต่ต้นปีเสมอ เช่น ส่งข้อมูลเดือน ต.ค. ให้เลือกช่วงข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึง 31 ต.ค. หรือส่งข้อมูล พ.ย. ให้เลือกช่วงข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึง 30 พ.ย. ระบบจะตรวจความเชื่อมโยงกับยอดยกมาเช่นกัน

หมายเหตุ การส่งข้อมูลงบทดลอง หน่วยงานจะต้องเลือกส่งวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการส่งข้อมูลระหว่างปีได้

 • การส่งข้อมูลให้ส่งข้อมูลเรียงลำดับเป็นเดือน โดยนับตั้งแต่ ยอดยกมา ,ต.ค. ,พ.ย. ......... ไม่สามารถส่งข้อมูลข้ามเดือนได้ เหตุผลเพราะต้องการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล
 • หลังจากที่หน่วยงานส่งข้อมูลงบทดลองไปแล้วหลาย ๆ เดือน แต่จำเป็นต้องแก้ไขยอดยกมา ณ 30 กันยายน สามารถแก้ไขได้ แต่ระบบจำเป็นต้องลบข้อมูลเดือนต่อๆมาทิ้งตามไปด้วยไปด้วย เช่น เคยส่งข้อมูลงบทดลองเดือน ต.ค. ,พ.ย. ,ธ.ค. และต้องการแก้ไขข้อมูลยอดยกมา ณ 30 กันยายน ระบบจะทำการลบข้อมูลเดือน    ต.ค.-ธ.ค. ให้หมด และให้หน่วยงานส่งข้อมูลกลับเข้ามาใหม่อีกครั้ง
 • รายงานบางรายงานยังอาจผิดได้ โปรดแจ้งด้วยเพราะแนวคิดหลักของระบบเปลี่ยนผมต้องแก้ไขใหม่หมด แนะนำให้ DownLoad รายงานลงไปดีกว่า

 

1 พ.ย. 50   

24 ต.ค. 50 มี Menu ใหม่ให้ดึงข้อมูลกลับเพื่อทำรายงานที่เหมาะสม/สะดวก สำหรับรองรับปีงบประมาณ 51

 • ข้อมูลบัญชีการเงิน สำหรับทำรายงานการเงินของนักบัญชี
 • ข้อมูล CFO สำหรับการวิเคราะห์และนำข้อมูลไปประยุกต์ต่อของ CFO จังหวัด/เขต

18 ต.ค. 50 ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมการประชุมที่รร.ริชมอนด์

8  ต.ค. 50  :  
         
ขอเชิญประชุมแนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2550  ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกรทะรวงสาธารณสุข   ในวันที่  17  ต.ค. 50  ณ ร.ร.ริชมอนด์  จ.นนทบุรี     รายละเอียด>>>>>>>             เอกสารนำเสนอ

27  ก.ย. 50   

            แนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  ประจำปี  2550  (1 ก.ค. 50 -  30 มิ.ย. 51)   รายละเอียด   >>>>   สธ0209.02/ว257    แบบฟอร์ม นค1    แบบฟอร์ม นค2    แบบฟอร์ม ชช

10 ก.ย. 50 ;   

 •  สรุปประเด็นซักถามการประชุมวิชาการการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 50  ณ รร.มิราเคิลแกรนด์  กทม  ประจำปีงบประมาณ 2550    รายละเอียด>>>>
 •  การโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงแรงงานต่างด้าวปี 2548  คืนสถานพยาบาล      รายละเอียด>>>>

29 ส.ค. 2550 :

25 ส.ค. 2550 :

 •   ท่านที่ต้องการข้อมูลหลายหน่วยงานหลายรายงานอาจใช้วิธีการดาวน์โหลดข้อมูลดิบบัญชีได้แล้ว

 

2 ส.ค. 2550 :

 •  แจ้งเรื่องการบันทึกเงินกองทุนประกันสังคมของหน่วยบริการสังกัด สป.   ว192  

27 ก.ค. 2550 :

 • สามารถตรวจสอบบัญชีระหว่างกันได้แล้วครับ เข้าไปที่เมนู นำเข้า/ตรวจสอบข้อมูล -> ตรวจสอบข้อมูล -> ตรวจสอบบัญชีย่อย -> บัญชีระหว่างกัน

25 ก.ค. 2550 :

 • เพิ่มระบบรายงานเอกสารโดยใช้ crystal report. ถ้าต้องการพิมพ์ กรุณาติดตั้ง Adobe Acrobat Reader ก่อนครับ
 • เพิ่มเมนู "ดู log การนำเข้า/ลบข้อมูล" สำหรับผู้ดูแลระบบ
 • ปรับปรุงการตรวจสอบงบทดลองให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

19  ก.ค. 2550

   มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญของหน่วยบริการ ติดต่อสอบถามพี่เลี้ยงบัญชี

   คุณวรรณ  081-1187611   คุณสุวิทย์  089-6390265   คุณจิรภัทร  089-7931958

19 ก.ค.2550

      ผู้ใดประสงค์จะให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอเกี่ยวกับผังบัญชีภาคสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2550 สามารถ

      เสนอความคิดเห็นผ่าน  Website นี้  เพื่อคณะทำงาน  จะได้นำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงในโอกาสต่อไปค่ะ

12 ก.ค.2550  ด่วน

       ขอให้หน่วยงานทุกแห่งที่ยังไม่ได้ส่งงบทดลองของเดือนมิถุนายน  ให้รีบดำเนินการส่งให้ด่วน   เนื่องจากต้องนำข้อมูล

       ไปใช้ในการประเมินผล 9 เดือน

6 ก.ค. 2550:

 • เพิ่มฟีเจอร์ให้เตือน กรณีส่งข้อมูลซ้ำกับของเดิมในหน้านำเข้าข้อมูล
 • เพิ่มชื่อและข้อมูลติดต่อของสำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุขด้านล่างของเวบเพจ

25 มิ.ย. 2550

 • ซักซ้อมความเข้าใจการส่งงบทดลองตามผังบัญชีใหมและการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุขปี 2550  ว161   
 • มีปัญหาการลงบัญชี ติดต่อ สำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข 02 590 2416 และ 02 590 1575 คุณสายสุณี  คุณเอมิกา คุณน้ำค้าง คุณสุพรรณษา

15 มิ.ย. 2550

 • เพิ่มการตรวจสอบภายในงบทดลองให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอีก 3 เมนู
 • เพิ่มการดาวน์โลดข้อมูลทางบัญชีให้ CFO กลับไปใช้ประโยชน์
 • งบการเงินเพื่อการบริหารเริ่มมีการปรับให้ใช้ได้แล้ว

24 พ.ค. 2550:

22 พ.ค. 2550:

14 พ.ค.2550

 • เอกสารการประชุมที่รามาการ์เดนท์สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าดาวน์โหลด
 • ขอสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมการใช้ผังบัญชีใหม่  ว107


11 พ.ค.2550:

 • การซักซ้อมความเข้าใจในการส่งงบทดลองสู่ผังบัญชีใหม่ ปี 50   ว108     ว35

26 เมย.2550:

 • สามารถดาวน์โหลดการจับคู่ระหว่างรหัสบัญชีใหม่กับ 11รง.5 (.txt) ได้แล้ว

29 มีค. 2550 :

 • เริ่มส่งข้อมูลจริงได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเก่าที่ทดลองส่งกันมาผมจะลบนะครับ...
 • กระดาษทำการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • แก้ไขความผิดพลาดในหน้าหมายเหตุประกอบงบ
 • เพิ่มระบบจัดการเมนูหลัก, ลิงค์ที่น่าสนใจ และ สร้างเวบเพจด้วยตนเอง (สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น)

23 มีค. 2550 :

 • พี่เลี้ยงระดับจังหวัด,ระดับเขต สามารถใช้สิทธิได้แล้ว user name,password ชื่อของท่านตามด้วยหมายเลขหน่วยงาน

17 มีค. 2550 :

 • ดู รายงานการเงิน -> งบแสดงผลการดำเนินงานแบบขั้นตอน ได้
 • วิเคราะห์อ้ตราส่วน -> ค่าทางการเงินของหน่วยงาน/จังหวัด/เปรียบเทียบ เสร็จเรียบร้อย
 • ปรับปรุง รายงานการเงิน -> เปรียบเทียบบัญชี  ให้มีผลรวมมูลค่าของบัญชี

12 มีค. 2550 :

 • เมนู นำเข้าข้อมูล -> ตรวจสอบข้อมูล มีรายการเพิ่มอีก 2 รายการคือ ดูงบที่ส่งมาแล้วไม่ดุลหรือไม่สัมพันธ์กัน กับ การตรวจสอบการส่งงบทั้งประเทศโดยสรุปเป็นจังหวัด

11 มีค. 2550 :

 • รายงานการเงิน => งบดุลและงบแสดงผลดำเนินงานทั้งของหน่วยงานและภาพจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 
กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 2409  ,0 2590 1575 ,0 2590 2416  โทรสาร 0 2590 1567
E-mail : hig@health3.moph.go.th